Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie - Usługi indywidualnego transportu DOOR TO DOOR w gminie Radków

Informacje

Usługi indywidualnego transportu DOOR TO DOOR w gminie Radków

Artykuły

  • Usługi indywidualnego transportu „door-to-door"

    Informacja

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie informuje, że korzystanie z usługi transportowej door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności począwszy od 1 lipca 2023 roku jest odpłatne.

    Opłata wynosi 0,50 zł za przejechany kilometr i należy ją uiścić przed wyjazdem w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, załodze pojazdu: kierowcy lub asystentowi przed rozpoczęciem kursu.

    Bliższe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 343541120 w. 33 lub 533 144 900 w godzinach 7:30-15:30

    Z usługi tej mogą skorzystać osoby, które ukończyły 18 rok życia mające trudności w  samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność. Usługa transportowa jest świadczona w celu aktywizacji społeczno-zawodowej, osób uprawnionych do usługi.  

    Chęć skorzystania z transportu należy zgłosić na piśmie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach od 7:30 do 15:30.

    Podstawą zakwalifikowania do skorzystania z usługi transportowej door-to-door jest konieczność:

    Czytaj Więcej o: Usługi indywidualnego transportu „door-to-door"
  • Usługi indywidualnego transportu „door-to-door”

    Usługi indywidualnego transportu „door-to-door” wprowadzają nową jakość usług transportowych w jednostkach samorządu terytorialnego – szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie dostęp do placówek zdrowia czy rehabilitacji jest często znacznie utrudniony.

    Celem działania jest podniesienie aktywności społecznej osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie im indywidualnego transportu. W efekcie prowadzonej usługi door-to-door umożliwi się mieszkańcom Gminy Radków aktywizację społeczno-zawodową oraz korzystanie z aktywnej integracji.

    Czytaj Więcej o: Usługi indywidualnego transportu „door-to-door”
  • Door-To-Door

    Usługi indywidualnego transportu „door-to-door” to projekt, który ma wprowadzić nową jakość usług transportowych w jednostkach samorządu terytorialnego – szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie dostęp do placówek zdrowia czy rehabilitacji jest często znacznie utrudniony.

     

    Drodzy mieszkańcy Gminy Radków przed nami kolejny rok!

     

    Korzystajcie z usługi door-to door i załatwiajcie ważne dla Was sprawy w zakresie aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej.

    Wystarczy zadzwonić na numer telefonu komórkowego 343541120 lub wysłać zgłoszenie na : gops_radkow@poczta.onet.pl

     

    W dniu 23.12.2020 r. Gmina Radków podpisała z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) umowę nr 027/UDTD/I/2020/00148 na realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Projekt grantowy realizowany jest w ramach projektu PFRON pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym).

    Na realizację projektu grantowego Gmina Radków pozyskała środki w wysokości 535 027,80 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 450 921,43 zł.

     

    Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie im indywidualnego transportu.
    W efekcie prowadzonej usługi door-to-door, umożliwi się aktywizację społeczno-zawodową oraz korzystanie z aktywnej integracji mieszkańcom Gminy Radków.

     

    Odbiorcami usługi transportu door – to- door są mieszkańcy Gminy Radków, którzy ukończyli 18 lat i mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące i inne). Są to osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nie posiadające takiego orzeczenia (ale wymagające wsparcia w zakresie mobilności z uwagi na stan zdrowia).

    Pomagamy ww. osobom w dotarciu m.in. do urzędów i instytucji, placówek sportowych, rekreacyjnych, kulturowych, ochrony zdrowia (przychodnie, szpitale itp.), na różnego rodzaju szkolenia podnoszące kwalifikacje, czy też szczepienia przeciwko COVID-19.

    Realizacja projektu obejmuje okresod 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. Zgodnie z deklaracją we wniosku grantowym, usługa transportowa door-to-door realizowana będzie również w okresie trwałości projektu, tj. co najmniej do 31.01.2024 r.

    Transport dla osób uprawnionych jest bezpłatny. Szczegóły dostępne są w Regulaminie usług „door to door”, na stronie internetowej: gopsradkow.pl

    Osoby uprawnione, potrzebujące transportu w celu załatwienia swoich spraw osobistych w:

    a) placówkach służby zdrowia,
    b) placówkach realizujących rehabilitację i usprawnienie,
    c) urzędach i instytucjach,

    d) placówkach oświatowych,
    e) placówkach sportowych i kulturowych,
    f) placówkach rekreacyjnych,
    g) punktach świadczących usługi szczepień przeciwko COVID-19,

    mogą umówić przejazd dzwoniąc pod numer tel. 34 3541120  lub wysyłając wiadomość email na adres: gops_radkow@poczta.onet.pl.

    Pliki do pobrania

     

     


     

    Informujemy, że  rozpoczęła się realizacja usługi transportowej „door-to-door” w ramach której na terenie naszej gminy będzie funkcjonował indywidualny bezpłatny transport dla osób  z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, w tym niepełnosprawnych, które ukończyły 18 rok życia.

    W ramach projektu będziemy służyć transportem do Ośrodka Zdrowia, w wyjazdach do specjalistów i innych usługach np. edukacyjnych, zawodowych, kulturalnych.

    Informacje o planowanych wyjazdach należy zgłaszać z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu : 34 35-41-120 wew. 34 lub 665-440-899 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie.

     

    Usługa transportowa świadczona jest w ramach projektu grantowego Gminy Radków, będącego częścią projektu PFRON pn. „Usługi indywidualnego oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

    Czytaj Więcej o: Door-To-Door
  • Zapytanie ofertowe dotyczące door to door - dostawa paliwa do pojazdu (3)

    2022-01-20 - Dodano: Protokół z otwarcia ofert

     

    ZAPYTANIE OFERTOWE

    Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto

     

    I. Zamawiający:

    Gmina Radków Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie

    Adres: Radków 99, 29-135 Radków

    Numer telefonu; 34/35-41-121 numer faksu: 34/ 35-41-121

    Adres e-mail:gops_radkow@poczta.onet.pl strona internetowa: wwwgopsradkow.pl

    Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 – 15.30

     

    II. Tryb i podstawa postępowania.

    Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Radków, w ramach Osi Priorytetowej II, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

    Postępowanie realizowane jest w ramach projektu pn. ”Usługa indywidualnego transportu door-to-door, w ramach Osi Priorytetowej II, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

    Zamówienie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego nie przekraczającego 130 000 złoty. Podstawy postępowania określają aktualne na dzień wszczęcia postępowania Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

    Złożenie oferty przez zaproszonego do jej złożenia potencjalnego Wykonawcy nie jest jednoznaczne
    z jej zaakceptowaniem przez Zamawiającego i nie stanowi automatycznie podstawy do ewentualnego zawarcia umowy.

    Czytaj Więcej o: Zapytanie ofertowe dotyczące door to door - dostawa paliwa do pojazdu (3)
  • Zapytanie ofertowe dotyczące door to door - dostawa paliwa do pojazdu (2)

     2022-01-05 - Dodano: Unieważnienie postępowania

     

    Radków, 30.12.2021

    ZAPYTANIE OFERTOWE

    Zaproszenie do złożenia oferty

    w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych

     

    I. Zamawiający:

    Gmina Radków Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie

    Adres: Radków 99, 29-135 Radków

    Numer telefonu; 34/35-41-121 numer faksu: 34/ 35-41-121

    Adres e-mail:gops_radkow@poczta.onet.pl strona internetowa: wwwgopsradkow.pl

    Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 – 15.30

    II . Tryb i podstawa postępowania. Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Radków, w ramach Osi Priorytetowej II, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

    Postępowanie realizowane jest w ramach projektu pn. ”Usługa indywidualnego transportu door-to-door, w ramach Osi Priorytetowej II, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

    Zamówienie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego nie przekraczającego 130 000 złoty. Podstawy postępowania określają aktualne na dzień wszczęcia postępowania Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

    Złożenie oferty przez zaproszonego do jej złożenia potencjalnego Wykonawcy nie jest jednoznaczne
    z jej zaakceptowaniem przez Zamawiającego i nie stanowi automatycznie podstawy do ewentualnego zawarcia umowy.

    Czytaj Więcej o: Zapytanie ofertowe dotyczące door to door - dostawa paliwa do pojazdu (2)
  • Zapytanie ofertowe dotyczące door to door - dostawa paliwa do pojazdu

    2021-12-30 - Dodano: Unieważnienie postępowania

     

    Zapytanie ofertowe dotyczące door to door

    Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000

    I. Zamawiający:

    Gmina Radków Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie

    Adres: Radków 99, 29-135 Radków

    Numer telefonu; 34/35-41-121 numer faksu: 34/ 35-41-121

    Adres e-mail:gops_radkow@poczta.onet.pl strona internetowa: www.gopsradkow.pl

    Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 – 15.30

    II . Tryb i podstawa postępowania. Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Radków, w ramach Osi Priorytetowej II, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

    Postępowanie realizowane jest w ramach projektu pn. ”Usługa indywidualnego transportu door-to-door, w ramach Osi Priorytetowej II, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

    Zamówienie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego nie przekraczającego 130 000 złoty. Podstawy postępowania określają aktualne na dzień wszczęcia postępowania Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

    Złożenie oferty przez zaproszonego do jej złożenia potencjalnego Wykonawcy nie jest jednoznaczne z jej zaakceptowaniem przez Zamawiającego i nie stanowi automatycznie podstawy do ewentualnego zawarcia umowy.

    Czytaj Więcej o: Zapytanie ofertowe dotyczące door to door - dostawa paliwa do pojazdu