Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie - Pomoc żywnościowa 2021-2027 pod nazwą FEPŻ

Informacje

Pomoc żywnościowa 2021-2027 pod nazwą FEPŻ

Pomoc żywnościowa 2021-2027 pod nazwą FEPŻ, będącego bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

Szanowni Państwo

Pomoc żywnościowa 2021-2027 pod nazwą FEPŻ, będącego bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Szanowni Państwo W grudniu 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (dalej: FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029r.

FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).

Program – podobnie jak PO PŻ - opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej

potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz

umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – czyli na tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235%

kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj.

- dla osoby samotnie gospodarującej 1823,60 zł

- dla osoby w rodzinie  1410,00 zł

oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 Ustawy  o pomocy społecznej tj;

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy domowej;
  a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 10. (uchylony
 11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 13. alkoholizmu lub narkomanii;
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie odpowiadają ośrodki pomocy społecznej poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.

Szczegółowe informacje dotyczące programu FEPŻ można znaleźć  bezpośredniego w linku do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 lub

https://www.fepz.gov.pl, gdzie osoby zainteresowane mogą zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat FEPŻ.