EFS980x150

Informujemy, iż żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa PPOŻ 2014-2020 (Podprogram 2016) wydawana będzie w dniach 10 - 11 kwietnia 2017 r. w Remizie OSP w Kossowie w godz. od 10.00 do13.00.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie się po odbiór żywności w dniu 10.04.2017 r.

Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

Warszawa, dnia 13 października 2015 r.

 

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za rolnika (małżonka rolnika, domownika), który otrzymał świadczenie pielęgnacyjne (specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) na podstawie oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego/wykonywaniu w nim pracy
– proponowana procedura współpracy wójta, burmistrza lub prezydenta miasta realizującego świadczenia rodzinne z KRUS w związku ze zmianami wprowadzanymi ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1506); ustawa weszła w życie 1 października 2015 r.

 

Czytaj więcej: Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika

UWAGA !!!
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADKOWIE INFORMUJE, IŻ OD STYCZNIA 2015 ROKU ZMIENIA SIĘ TERMIN WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ;
ZASIŁKI STAŁE, ZASIŁKI CELOWE, ZASIŁKI OKRESOWE .
DATA WYPŁATY 22 – KAŻDEGO MIESIĄCA,
W PRZYPADKU KIEDY DATA WYPŁATY WYPADNIE W DZIEŃ WOLNY OD PRACY, WYPŁATA ŚWIADCZEŃ NASTĄPI
W NASTĘPNY DZIEŃ PRACUJĄCY.

Procedury postępowania z osobami bezdomnymi, nadużywającymi alkoholu wymagającymi pomocy w okresie zimowym:

• miejsca gromadzenia się w/w osób patrolowane są przez policjantów Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie,

1. W przypadku napotkania osoby bezdomnej w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 należy bezzwłocznie kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radkowie tel. 34/35-41-120 wew.33,
• po godz.15 oraz w dni wolne od pracy z Komendą Policji we Włoszczowie tel. 41 3883 205
• lub na telefon alarmowy 112
2. Osoby wymagające pomocy lekarskiej kierowane są do szpitala (szczególnie osoby zaniedbane, wycieńczone wymagające pomocy lekarskiej do momentu, aż będą w stanie samodzielnie poruszać się czy funkcjonować),
3. Osoby w stanie upojenia alkoholowego umieszczane są w Izbach Wytrzeźwień lub pomieszczeniach dla zatrzymanych

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie rozeznaje sytuację osoby bezdomnej, zabezpiecza pomoc według wskazanych potrzeb, wydaje skierowanie do najbliższej placówki noclegowej. Wykaz placówek znajduje się posiadaniu pracowników GOPS oraz umieszczony jest na tablicy ogłoszeń GOPS Radków.
• W przypadku gdy ujawnione będą bezdomne kobiety z dziećmi powiadomiony zostanie Sąd Rodzinny we Włoszczowie/
• W miesiącach jesiennych kierowane są informacje do radnych i sołtysów o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby narażone na skutki mrozów i powiadamianie GOPS Radkow o ewentualnych przypadkach w swoich sołectwach.

Wszystkich rodziców, którzy chcą aby ich dzieci zostały objęte bezpłatnym dożywianiem w szkołach (podstawowych, gimnazjum, ponadgimnazjalnych) oraz w przedszkolu w roku szkolnym 2014/2015 tj. od stycznia do czerwca 2015 prosimy o zgłaszanie się do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej celem złożenia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego umożliwiającego zakwalifikowanie do w/w pomocy. Wnioski będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie w godz. Od 7.00 do 15.00

 

Niezbędne dokumenty to:
a) podanie;
b) zaświadczenie o zarobkach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie w wniosku;
c) odcinek ostatniej renty lub emerytury;
d) odcinek otrzymywanych lub płaconych alimentów
e) zaświadczenie o bezrobociu z Biura Pracy wraz z podaną wysokością netto pobieranych zasiłków;
f) zaświadczenie z Urzędu Gminy lub oświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym;
g) zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej;
h) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie ZUS/KRUS (o grupie inwalidzkiej) w przypadku osób niepełnosprawnych
Wnioski należy składać do 10 stycznia 2015

W Dz. U. z dnia 17 lipca 2012 r., pod poz. 823 ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Zweryfikowane kryteria dochodowe od 1 października 2012r.:

a) dla osoby samotnie gospodarującej ustalono w wysokości 542,00 zł. (zmiana z kwoty 477,00zł.),

b) dla osoby w rodzinie w wysokości 456,00 zł. (zmian z kwoty 351,00zł.)

Podwyższeniu ulegają też maksymalne kwoty świadczeń pieniężnych – np. zasiłku stałego do wysokości 529 zł.

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 250,00zł.

Wymagane dokumenty do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej

Wymagane dokumenty >> Pomoc społeczna (wg zm. od 2011-07-01)

Czytaj więcej: Informacje