EFS980x150

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie korzystających z żywności z Podprogramu 2020, które odbędą się 05.05.2021 o godz. 15.00. DT będą realizowane zgodnie z wytycznymi związanym z zasadami bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym okresie. Będą to warsztaty zdalne on-line: kulinarne - "Kulinarnie mocni – Szkoła Magików" oraz warsztaty niemarnowania żywności- „Żywność jest cenna”.

Chętne osoby, które chcą wziąć udział w warsztacie on-iline mogą się skontaktować z GOPS w Radkowie lub Kieleckim Bankiem Żywności  664 031 040 w celu uzyskania linku po weryfikacji numeru skierowania.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego otworzył procedurę naboru kandydatów na członków do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji. Formularze Zgłoszeniowe do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy składać do 11 maja 2021 r.

 

Więcej informacji znajduje się w poniższym linku

 
 

https://www.swietokrzyskie.pro/ogloszenie-marszalka-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-sprawie-otwarcia-procedury-naboru-kandydatow-na-czlonkow-swietokrzyskiej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego/?fbclid=IwAR1dCJejYUPp2JVXmVBloZfSMQvPtF9RJDSr4JzTgKtJ4Pa2FGd7BtvR4gY

 
 

z wyrazami szacunku

 

Mariusz Brelski

 

Przewodniczący Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Informujemy, iż w dniach od 21.04.2021 r. do 23.04.2021 r. w godz. 11:00 – 13:00 w OSP Kossów wydawana będzie żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

 

W związku z zagrożeniem związanym z wystąpieniem zachorowań spowodowanych zakażeniem koronawirusem
SARS-CoV-2 prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas odbioru żywności.

Każda osoba zgłaszająca się po żywność powinna posiadać maseczkę, rękawiczki oraz własny długopis.

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odrodzenia się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły
radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech zmartwychwstanie napełni Nas pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Niech opieka aniołów pozwoli zrozumieć sens
życia i potęgę rodziny.

 

Życzy kierownik oraz pracownicy
GOPS Radków

 

wielkanoc 2021

Informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWŚ ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu ekonomii społecznej.

 
 

Termin składania ofert upływa 29.03.2021 r.

 

Zachęcamy do udziału i upowszechnianiu informacji o konkursie.

Wszystkie niezbędne informacje i formularze konkursowe znajdziecie Państwo na naszej stronie:

http://www.es.umws.pl/aktualnosci/item/292-ruszyl-pierwszy-otwarty-konkurs-ofert-na-wspieranie-realizacji-zadania-publicznego-w-2021-r-z-zakresu-ekonomii-spolecznej-organizowany-przez-rops-umws

oraz pod numerami telefonów: 41 342 11 80, 342 11 40

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie ogłasza uzupełniający nabór do udziału w projekcie partnerskim pn.: „Bez barier” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radkowie oraz Stowarzyszeniem Sprawniejsi.pl
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1, Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych, asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla mieszkańców powiatu włoszczowskiego a także objęcie wsparciem otoczenia w/w osób w tym podniesienie kompetencji opiekunów osób niepełnosprawnych oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Rekrutacja uzupełniająca dotyczy:
GRUPA 3 - osoby sprawujące pieczę zastępczą – miejsce rekrutacji PCPR Włoszczowa
GRUPA 4 – dzieci przebywające w pieczy zastępczej – miejsce rekrutacji PCPR Włoszczowa
W ramach projektu zaplanowano m.in.:
• poradnictwo specjalistyczne – prawne, psychologiczne;
• wyjazdowe treningi kompetencyjno – wspomagające;
• zajęcia wspomagające i edukacyjne.
TERMIN REKRUTACJI: 11.03.2021 r. – 16.03.2021 r.
Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają pracownicy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie pod numerem tel. 41 39 44 993 w godz. 7.30 -15.30.

2021-03-10 - Dodano: Unieważnienie zapytania ofertowego

 

GOPS.4220.2.2021                                                                                                  

01/03/2021 r        

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W ramach projektu pn.: „BEZ BARIER” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

W umowie o dofinansowanie projektu BEZ BARIER (nr umowy RPSW.09.02.01-26-0090/18-00) zamawiający został zobowiązany do dokonywania zamówień w pierwszej kolejności u Podmiotów Ekonomii Społecznej

I. Zamawiający:

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

   w Radkowie

   Radków 99, 29-135 Radków

NIP 656-196-28-34

  1. Postanowienia ogólne:
    1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego przed terminem składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego www.gopsradkow. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

b) Zapytanie realizowane będzie na podstawie umowy podpisanej przez strony po wybraniu najkorzystniejszej oferty określającej zakres zapytania oraz cenę.

  1. Przedmiotem zamówienia jest objęcie ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) max. 20 beneficjentów projektu BEZ o minimalnym zakresie:
    1. Świadczenie z tytułu śmierci - min. suma ubezpieczenia 9 800,00 zł
    2. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu - min. suma ubezpieczenia

9 800,00 zł

c. Assistance min. 9 800,00 zł

  1. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania polisy do dnia 31 grudnia 2021 r.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe  GOPS.4220.2.2021 - objęcie ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków...

Radków, dn. 26.02.2021

 

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 16/02/2021r.

 

Unieważnienie zapytania ofertowego Nr GOPS.4220.1.2021 z dnia 16/02/2021 r. na ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków beneficjentów projektu w ramach projektu pn.: „BEZ BARIER” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

Uzasadnienie:

Zamawiający informuje, że we wskazanym terminie składania ofert na ww. zapytanie ofertowe, do dnia 25.02.2021 r. nie wpłynęła żadna oferta. Powodem unieważnienia postępowania jest zatem brak wpływu ofert.

 

Halina Knapik

kierownik GOPS Radków