Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Artykuły

 • Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

  Jeśli Twoja sytuacja materialna jest trudna, możesz skorzystać z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego przeznaczonego na utrzymanie posiadanego lub wynajmowanego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Warunkiem uzyskania takiej pomocy jest spełnienie kryteriów dochodowych. Twój średni miesięczny dochód w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie może przekroczyć kwoty 2.265,01 zł, w przypadku gdy prowadzisz gospodarstwo jednoosobowe.

  Jeśli natomiast Twoje gospodarstwo jest wieloosobowe (tzn. prowadzisz je wspólnie z małżonkiem oraz innymi osobami stale z Tobą zamieszkującymi), średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego (tzn. wszystkich osób z Tobą zamieszkujących i prowadzących to gospodarstwo), przypadający na jedną osobę nie może przekroczyć kwoty 1.698,76 zł.

  Mieszkanie lub dom musi także spełniać kryteria powierzchniowe. Zajmowany lokal nie może być za duży w stosunku do liczby osób, to znaczy że powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie może przekraczać powierzchni normatywnej o więcej niż 30 proc. albo 50 proc. pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 proc. Rada gminy może podwyższyć maksymalną dopuszczalną powierzchnię użytkową mieszkania albo domu lub maksymalny dopuszczalny stopień jej przekroczenia - dowiedz się w swoim urzędzie gminy albo miasta, czyj est taka uchwała.

  Limity powierzchni mieszkania

  Liczba osób w gospodarstwie domowym Powierzchnia normatywna Powierzchnia normatywna zwiększona o 30 proc. dopuszczalnego przekroczenia Powierzchnia normatywna zwiększona o 50 proc. dopuszczalnego przekroczenia
  1 osoba 35 m2 45,5 m2 52,5 m2
  2 osoby 40 m2 52,0 m2 60,0 m2
  3 osoby 45 m2 58,5 m2 67,5 m2
  4 osoby 55 m2 71,5 m2 82,5 m2
  5 osób 65 m2 84,5 m2 97,5 m2
  6 osób 70 m2 91,0 m2 105,0 m2

  Świadczenia funkcjonują na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Są one zwolnione z opodatkowania. Wniosek o dodatek mieszkaniowy wraz z deklaracją o dochodach gospodarstwa domowego według wzoru uchwalonego przez radę gminy właściwą dla miejsca zamieszkania  oraz dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych wydatków związanych z zajmowaniem mieszkania lub domu możesz złożyć w ośrodku pomocy społecznej albo urzędzie gminy w miejscu zamieszkania. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej przez: prezydenta miasta, burmistrza lub wójta. Od decyzji można się odwoływać do samorządowego kolegium odwoławczego. Przyznany dodatek mieszkaniowy wypłacany jest zarządcy budynku lub osobie uprawnionej do pobierania należności za zajmowany lokal mieszkalny, za wyjątkiem ryczałtu za brak instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego, który jest wypłacany bezpośrednio do rąk osoby wnioskującej.

   

  Dodatek energetyczny
  Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie 3 warunki:
  - ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
  - jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  - zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna.
  Wymagane załączniki:
  1. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
  2. Kopia umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.
   
  Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego:
  1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 12,09 zł/miesiąc;
  2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 16,79 zł/miesiąc;
  3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 20,15 zł/miesiąc.
   
  Zryczałtowany dodatek energetyczny jest wypłacany przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy.

  Czytaj Więcej o: Dodatki mieszkaniowe i energetyczne