Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Artykuły

 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

  Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922,00 zł netto.

  Przy ustalaniu prawa do przedmiotowego świadczenia, w szczególności ustalenia czy spełnione jest kryterium dochodowe,  mają zastosowanie przepisy dotyczące ustalania dochodu określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych.  Kwota kryterium dochodowego podlega weryfikacji co 3 lata. Świadczenie to, podobnie jak wszystkie świadczenia rodzinne jest  wolne od podatku dochodowego.

  Wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wynosi 1 000,00 zł.

  Każdy okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego. W tym okresie rokiem kalendarzowym (bazowym) poprzedzającym każdy okres zasiłkowy jest rok za który rozliczyliśmy się z Urzędem Skarbowym na dzień 1 listopada.

  Dla okresu zasiłkowego 1.XI.2020 – 31.X.2021 rokiem bazowym jest rok 2019.

  Jeśli sytuacja zawodowa któregokolwiek z członków rodziny uległa zmianie od roku bazowego do dnia złożenia wniosku o w/w świadczenie (np. podjęto zatrudnienie w innej firmie niż w roku bazowym) niezbędne jest dostarczenie zaświadczenia od pracodawcy o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został uzyskany (np. podjęto zatrudnienie w lutym – niezbędne są dochody za miesiąc marzec).

  Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

  Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

  Kwoty nienależnie pobranych świadczeń, wypłaconych z powodu niedoinformowania organu realizującego świadczenia rodzinne o okolicznościach wykluczających przyznanie albo o zmianach powodujących ustanie prawa do świadczeń, podlegają zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Odsetki naliczane są od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń rodzinnych do dnia spłaty.

  Czytaj Więcej o: Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka