Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie

Informacja o trwałości projektu „BEZ BARIER”

W związku z zakończeniem w dniu 30.06.2022 r. projektu pozakonkursowego pn. „BEZ BARIER realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś  9 Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Partner Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie z siedzibą: Radków 99, 29-135 Radków oświadcza: